Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
Program Bütçesi:  1.500.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 30.000 TL     Azami tutar: 100.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelikler:

1- Bölgedeki madenler ve potansiyel kullanım alanlarının araştırılması, maden ürünlerinin sürdürülebilir yöntemlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

2- Bölgenin yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, bilim ve teknoloji odaklı uygulamalı araştırmalara, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,

3- Bölgedeki muhtemel ekonomik, çevresel tehdit ve risklerin önlenmesine ve acil tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi,

4- Turizmin çeşitlendirilmesine, yeni turizm destinasyonları oluşturulmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi,

5- Hayvancılıkta et, süt verimliliğinin artırılmasına, tesislerin modernizasyonunun sağlanmasına, kaliteli yem üretiminin yapılmasına, gen araştırmaları ve damızlık üretimine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,

6- Sanayide (otomotiv, savunma vb.) Ar-Ge, kümelenme, yenilikçilik ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi,

7- Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu alanda yeni teknolojilerin araştırılmasına, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,

8- Tarımsal üretimde alternatif ürün geliştirilmesine, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak, bölgede 4 mevsim tarımsal üretimin yapılabilmesine imkân verecek sistemlerin (depolama, işleme, paketleme, jeotermal seracılık vb.) yaygınlaştırılmasına, tarıma dayalı sanayi üretiminin çeşitlendirilmesine ve tohum ıslahına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,


Kimler Başvurabilir:

  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Yerel yönetimler,
  • Üniversiteler,
  • Organize sanayi bölgeleri,
  • 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

 Proje Süre: Asgari 6 Ay Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi 06 Aralık 2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi 13 Aralık 2019 Saat: 17:00