Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: Kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.

Program Bütçesi:  2.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 25.000 TL     Azami tutar: 150.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

 

Programın Öncelikleri:

İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni

Öncelik-1:Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere yönelik fizibiliteler

Öncelik-2:Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin fizibiliteleri

Öncelik-3:Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler

Öncelik-4:Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik fizibiliteler

Öncelik-5:Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik fizibiliteler

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni
Öncelik-6:Kırsal alanlarda yenilikçi tarım uygulamalarını destekleyecek ve yaygınlaştıracak projelerin fizibiliteleri

Öncelik-7:Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Öncelik-8:Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik yatırım fizibiliteleri

Öncelik-9:Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik fizibiliteler

Öncelik-10:Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik fizibiliteler

Öncelik-11:Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Öncelik-12:Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik fizibiliteler Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

Öncelik-13:Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Öncelik-14: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek projelerin fizibiliteleri Öncelik-15:Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik fizibiliteler

 Öncelik-16:Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik modellerin fizibiliteleri


Kimler Başvurabilir:

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Yerel yönetimler
  • Üniversiteler
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Birlikler ve kooperatifler
  • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • İş geliştirme merkezleri
  •  

 Proje Süre: Asgari 3 Ay Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Elektronik başvuru: 16/12/2019 Saat 23.50
Taahhütname Son Tarihi: 20/12/2019 Saat: 17.00