Avrupa Birliği Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı

Programın Genel Amacı: Sürdürülebilir büyüme ve ortak çevre koruma ile Karadeniz havzası bölgelerindeki halkın refahını artırmaktır.

Programın Özel Amaçları, Öncelikleri ve Beklenen Sonuçları:

Özel Amaçlar

Öncelikler

Beklenen Sonuçlar

1. Karadeniz havzasında iş ve girişimciliği teşvik etmek

1.1 Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği ortak bir şekilde teşvik etmek

1.1. Karadeniz Havzasındaki turizm ve kültür sektörlerinde daha güçlü sınır ötesi iş fırsatları

1.2 Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernleşmeyi arttırmak

1.2. Karadeniz Havzasındaki tarım ve bağlantılı sektörlerde ticaret ve modernizasyon için artan sınır ötesi bağlantılar

2. Karadeniz havzasında çevresel korumanın ve deniz çöpünün ortak azaltılmasının koordinasyonunu teşvik etmek

2.1 Ortak çevresel izlemeyi iyileştirmek

2.1. Karadeniz Havzasında sınır ötesi uyumlu çevresel izleme verilerinin ve bilgilerinin iyileştirilmiş olması

2.2 Nehir ve deniz çöpünü azaltmak için ortak bilinçlendirme ve ortak eylemleri teşvik etmek

2.2. Karadeniz Havzasındaki nehir ve deniz çöpüne ilişkin çevresel zorluklar ve iyi atık yönetimi uygulamaları konusunda artan farkındalık

 

Destek Alanları:

Karadeniz Havzası programı, Havza'ya en yakın bölgeleri içeren sekiz katılımcı ülkeyi kapsamaktadır:

1. Ermenistan (tüm bölgeler),
2. Bulgaristan (Severoiztochen ve Yugoiztochen'in NUTS II bölgeleri),
3. Yunanistan (Kentriki Makedon ve Anatoliki Makedonia - Thraki'nin NUTS II bölgeleri),
4. Gürcistan (tüm bölgeler),
5. Moldova Cumhuriyeti (tüm bölgeler)
6. Romanya (Güneydoğu'nun NUTS II bölgesi),
7. Türkiye (TRUTS II eşdeğer bölgeleri TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane),
8. Ukrayna (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporoshye ve Donetsk Oblastları, Kırım Cumhuriyeti, Sivastopol)

Program Bütçesi: 24.479.111,70 Euro

Destek Miktarı:

 

Minimum Miktar (EURO)

Maksimum Miktar (EURO)

Öncelik 1.1

500.000,00

1.500.000,00

Öncelik 1.2

300.000,00

1.000.000,00

Öncelik 2.1

500.000,00

1.000.000,00

Öncelik 2.2

300.000,00

1.000.000,00

Küçük ölçekli yatırım projelerinde, proje başına maksimum 500.000,00 EUR'ya kadar uygundur.

Destek Oranı: Azami Destek %92

Eş Finansman Destek Oranı: Asgari %8

Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1.1 Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği ortak bir şekilde teşvik etmek

 • Sınır ötesi turizm ürünlerinin ve ulus ötesi tematik güzergahların (Örneğin kültürel, dini, eski ticaret yolları, tarımsal güzergahlar) gelişimini ve ortak pazarlamasını teşvik etmek;
 • Kıyı ve iç turizmin çeşitlendirilmesini ve entegrasyonunu teşvik etmek;
 • Tarihsel mirasın desteklenmesi ve sürdürülebilir turizm gelişimi yoluyla korunmasının desteklenmesi (Örneğin küçük ölçekli altyapı çalışmaları, pazarlama);
 • Karadeniz Havzasındaki turizm ve kültür paydaşları ile tur operatörleri arasındaki sinerjileri, ağları ve bağlantıları teşvik etmek (örneğin, deniz turizmi için özel ağ, vb.); Elektronik pazarlama araçlarını ve sınır ötesi lojistik bilgilerini, örn. kültürel etkinlikler;
 • Belirli hedef gruplar (ör. Yaşlılar) için deneyimi paylaşımı ve / veya ortak hedefli turizm paketleri geliştiren; daha yüksek kaliteyi ve daha yenilikçi, turizm ürünlerini (ör. sualtı arkeolojik parkları, eko-turizm, kültür turizmi, medikal turizm) teşvik etmek için deneyim paylaşımı içeren projeler;
 • Ortaklaşa kültürel ürünleri (el sanatları, sanat eserleri, vb.) ve etkinlikleri (festivaller, fuarlar) tanıtan projeler;
 • Karadeniz Bölgesinin uluslararası ve Avrupalı ​​olmayan turizme olan açıklığını (Ör. Ortak pazarlama, iletişim ve tanıtım kampanyaları, Karadeniz Havzası markalarının geliştirilmesi) ortaklaşa geliştirmek;
 • Ağları teşvik eden, kültürel ve yaratıcı endüstrileri (müzik, multimedya vb.) güçlendirmede iyi uygulamaların paylaşımı;
 • Çevre dostu turizm stratejilerinin geliştirilmesine ilişkin en iyi uygulamaların paylaşımı (ör. Turistik alanlarda kaynak verimliliğinin, atık ve kirliliğin önlenmesi / yönetimi, biyo çeşitlilik üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi ve korunan alanlarda turizmin faydalarının artırılması ile ilgili kılavuzlar);
 • Turizm hizmetlerini geliştirmek ve becerilerin yükseltilmesini teşvik etmek, ör. eğitim kurumları (örneğin genç profesyoneller için) arasında değişim programları aracılığıyla veya en iyi deneyime dayalı açık çevrimiçi kursların ortak oluşturulması yoluyla.

Öncelik 1.2 Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernleşmeyi arttırmak

 • Karadeniz Havzasındaki uluslararası ticaret bağlantılarının, sektörel ve sektörler arası ağların ve ortaklıkların (ör. İş forumları) tanıtımı ve borsaların uluslararasılaştırılmasına (ör. Kapasite geliştirme) destek sağlanması;
 • Daha fazla bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ile internet bağlantısı, sınır ötesi ticari bilgi alışverişi sistemleri, pazar ve lojistik bilgilerinin güçlendirilmesi;
 • Modern ve yenilikçi pazarlama ve ticaret stratejileri, elektronik pazarlama araçları ve müşterek pazarlama stratejileri geliştirmek (örneğin bölgesel markalaşma);
 • Tarım endüstrisinde lojistik gelişimi dahil olmak üzere yenilikleri, araştırmaları ve işbirliğini desteklemek, kaliteli tarım ürünlerinin üretiminde en iyi uygulamaları birlikte geliştirmek ve uygulamak;
 • Pilot projelerde deneyim alışverişi ve küçük ölçekli altyapı çalışmaları dahil olmak üzere sektörel gelişim için yenilikçi teknolojilerin (organik / biyolojik ürünler, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği) tanıtılması;
 • Tarım ve bağlantılı sektörlerde çalışan genç insanlar için eğitim ve öğretim yoluyla girişimcilik kültürünü desteklemek; bu alanda iyi uygulamaları paylaşmak;
 • Standartların pratik olarak tanıtımıyla ilgili en iyi uygulama deneyiminin değişimi (ör. Gıda güvenliği);
 • Tarım / su ürünleri yetiştiriciliğinin / gıda endüstrisinin modernleştirilmesinde göçmen işçi dövizlerinin verimli kullanımını desteklemek için ortak eylemler.

Öncelik 2.1 Ortak çevresel izlemeyi iyileştirmek

 • Sınır ötesi kirliliğin önlenmesi ve kontrol edilmesi için ortak ve uyumlu sınır ötesi izleme, değerlendirme ve bilgi sistemleri, araçları ve kapasitesini artırma (küçük ölçekli altyapı çalışmaları dahil);
 • Ekosistem dönüşümüne, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve türlerin göçüne yönelik uzun vadeli sınır ötesi iş birliğini, bilgi ve araştırma kapasitesini (yenilikçi teknolojiler dahil) geliştirmek;
 • Entegre kıyı yönetimi konularını ele almak ve izleme, deniz ortamı değerlendirmesi ve veri tedarikini uyumlaştırmak için bilim, endüstri, ilgili paydaşlar ve karar vericiler arasındaki iş birliğini ortaklaşa güçlendirmek;
 • Karadeniz için güncellenmiş çevrimiçi kamu erişim verilerinin ve veri ürünlerinin (Ör. Haritalar) kullanılabilirliğini ve sınır ötesi birlikte işlerliğini geliştirmek
 • Deniz otoriteleri arasında sınır ötesi iş birliğini teşvik etmek, böylece riskler ve tehditler hakkında bilgi paylaşmak (Entegre deniz gözetimi);
 • Afet önleme ve yönetiminde yer alan paydaşlar arasındaki çevresel izleme konusunda iş birliğini geliştirmek;
 • Ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve tehlikelere maruz kalan nüfusun riski önlemek / azaltmak ve etkili yanıtlar hazırlamak için uygun önlemleri almasına izin veren erken uyarı sistemlerinde iyi uygulamaların değişimi; Özellikle deprem, sel ve orman yangınları riski ile ilgili olarak halk için çevresel bilgilerin kullanılabilirliğini arttırmak.

Öncelik 2.2 Nehir ve deniz çöpünü azaltmak için ortak bilinçlendirme ve ortak eylemleri teşvik etmek

 • Çocuk ve öğrenciler, turistler, belediye yetkilileri, nakliye şirketleri ve nakliye ekipleri gibi hedef gruplar için Nehir ve deniz çöpü problemleri, biyoçeşitliliğin değeri ve çevre koruma konularında ortak bilinçlendirmesi ve eğitim çalışmaları (kitle-medya kampanyaları, eğitim araçları üretimi ve sorumlu-vatandaşlık kılavuzları geliştirmek gibi);
 • Atıkların arıtılması ve bertarafı, nehir çöpleri ve deniz kıyısı üzerindeki yasadışı çöp ve depolama alanlarının azaltılması ve olumsuz etkilerinin önlenmesi ile ilgili iyi çevresel yönetim uygulamalarını ve teknolojilerinin (küçük ölçekli altyapı çalışmaları da dahil olmak üzere) paylaşımı ve teşvik edilmesi projeleri;
 • Atıkların yanı sıra enerji üretimi için atık kullanımı için ‘3 Rs’ (Azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme) uygulamasının müştereken yaygınlaştırılması;
 • Topluluk eylemini güçlendirmek, sınır ötesi Karadeniz Havzası kıyı ve nehir temizleme kampanyalarını (okulları, öğrencileri ve gönüllüleri içeren) teşvik etmek ve organize etmek ve bu alanda iyi deneyimler paylaşmak;
 • STK'lar ve sivil toplum, özel sektör (Örneğin turizm, denizcilik ve balıkçılık sektörleri) ve yerel / bölgesel yetkililer ile nehir ve deniz çöpleriyle mücadele için atık hizmetlerinin katılımını ve ortaklıklarını teşvik etmek;
 • Limandaki çöp toplama tesislerini ve gemilerden çöp toplama hizmetlerini iyileştirmek için deneyim paylaşımı projeleri

Kimler Başvurabilir:

Program için uygun başvuru sahipleri ve proje ortakları kriterleri aşağıda sıralanmıştır:

a. Bölgesel, yerel veya eğer proje için gerekliyse, ulusal kamu makamı:

İl / ilçe meclisi, yerel meclis, belediye, bakanlık;

b. Kamu hukuku tarafından yönetilen organlar, yani aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan organlar:

Devlet / bölge mülkiyeti enstitüsü, üniversiteler ve eğitim kurumları, turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, kültürel ve arkeolojik dernekler / kurumlar, doğa parkları ve korunan alanlar yönetim organları, araştırma enstitüleri vb.

c. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar:

Dernekler, sendikalar, vakıflar, yasal statüleri kâr amacı gütmeyen bir kuruluşsa özel üniversiteler, tarım / kırsal kalkınma, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde alanınca çalışan Yerel Eylem Grupları, Euro bölgeleri, Avrupa Bölgesel İş Birliği Gruplaması.

Süre: Asgari 18 ay, Azami 30 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2019 saat 14:00 olarak belirlenmiştir. (Romanya saatiyle)