Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmaya, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin

yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak


Program Bütçesi:  1.500.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 25.000 TL     Azami tutar: 200.000 TL

Destek Oranı: Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,

Öncelik 2: Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine,

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.

Örnek Proje Konuları:

 • Bölgede üretimi gerçekleştirilmeyen ürünlerin üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları
 • Bölgeye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik kurulacak tesislerin fizibilite raporları
 • Tarım ürünlerinin katma değerli hale getirilmesi için işleme, pazarlama vb. alanlardaki altyapı yatırımlarının fizibilite raporları
 • Doğal kaynakların işlenmesine ve katma değerli hale getirilmesine olanak sağlayacak üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları
 • Üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik OSB, ihtisas OSB, KSS, TGB gibi altyapıların oluşturulmasına yönelik fizibilite raporları
 • Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıların fizibilite raporları
 • Kırılgan grupların sosyo-ekonomik yaşama aktif katılımını sağlayacak sosyal ve kültürel merkezlerin kurulmasına yönelik fizibilite raporları
 • Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi iş modelleri geliştiren merkezlerin fizibilite raporları
 • Çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini bilim, sanat veya spor yoluyla desteklemeye yönelik hizmetler sunan tesislerin fizibilite raporları
 • Kentsel alanın cazibesini arttırmak amacıyla hayata geçirilecek altyapı yatırımlarının fizibilite raporları
 • Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik yatırımların fizibilite raporları
 • Yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli aksam teknolojilerini geliştirme yatırımlarına yönelik fizibilite raporları
 • Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için yapılacak biyokütle yatırımları ve sera gazı salınım miktarının azaltılması için enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlara yönelik fizibilite raporları


Kimler Başvurabilir:

Yerel yönetimler

• Üniversiteler

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

• Sivil toplum kuruluşları

• Organize sanayi bölgeleri (OSB)

• Küçük sanayi siteleri (KSS)

• Teknoparklar

• Teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB)

• Endüstri bölgeleri

• İş geliştirme merkezleri

• Serbest bölge kurucu ve işleticisi ile işletici şirketleri

• Birlikler ve kooperatifler

 

 Proje Süre:  Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 24.12.2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 31.12.2019 Saat: 17:00