Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TR63 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak

Program Bütçesi:  1.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 15.000 TL     Azami tutar: 150.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1. Öncelikli Sektörlerde İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 2. Kültür Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 3. Mesleki Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 4. Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki projelere yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 5. TR63 Bölge Planı 2014-2023 ile uyumlu olmak kaydıyla aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz  yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi        

Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1. Öncelikli Sektörlerde İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında

belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 • Öncelikli sektörlere yönelik (gıda, tekstil, demir-çelik, filtre, ayakkabıcılık, mobilyacılık, metal- mutfak eşyası) ar-ge, ür-ge, mükemmeliyet merkezleri vb. kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Öncelikli sektörlere yönelik (gıda, tekstil, demir-çelik, filtre, ayakkabıcılık, mobilyacılık, metal- mutfak eşyası) ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Özgün ürün ve üretim modelleri geliştirmek üzere tasarım merkezleri kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • ithalat bağımlılığı olan ürünlerin üretilmesi ile ilgili tesis kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Tarım teknolojileri merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • TR63 Bölgesi’nde et ve süt üretimi ile bu ürünlere dayalı diğer ürünlerin üretimine ve toplu sağım ve bakım merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Su ürünlerinin işlenmesi ve depolanması amacıyla kurulacak tesisler için fizibilite raporu hazırlanması
 • Gıda ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi yönelik kurulacak tesisler için fizibilite raporu hazırlanması

 

Öncelik 2. Kültür Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen

hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 • Uygulamalı gastronomi merkezi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Turizm master planlarında geçen kültür değerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Uygulamalı el sanatları merkezi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması

Öncelik 3. Mesleki Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı belirlenen

hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 • Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda merkezi eğitim merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Mevcut mesleki eğitim birimlerinin modernize edilmesine yönelik fizibilite raporunun hazırlanması
 • Mesleki eğitimde kamu üniversite sanayi işbirliğine dayalı yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine yönelik fizibilite raporu hazırlanması

Öncelik 4. Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki projelere yönelik fizibilite çalışmalarının

 • Başvuru aşamasına alınan güdümlü projelere yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Öncelik 5. TR63 Bölge Planı 2014-2023 ile uyumlu olmak kaydıyla aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Kimya Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Deniz İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili üniversite ve özel sektör işbirliğine dayalı Ar- Ge merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Afşin-Elbistan yöresindeki zengin linyit yataklarından enerji elde edilmesi ve/veya verimliliğin yükseltilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve linyit rezerv bölgesinde yer alan organik minerallerin (Gidya ve Leonardit) ekonomiye kazandırılmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Akıllı kent sistemlerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Hafif raylı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik fizibilite raporu hazırlanması
 • Teknik tekstil ürünlerinin imalatına yönelik kurulacak tesisler için fizibilite raporu hazırlanması

Kimler Başvurabilir:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, iş Geliştirme Merkezleri
 • Kooperatifler ve Birlikler (Mevzuatları gereği kooperatifler ve birlikler, destek başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alması koşuluyla uygun başvuru sahibi olabilir.)

 Proje Süre:  Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 24 Aralık 2019 Saat 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 31 Aralık 2019 Saat 17:00