Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TRB1 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.
Program Bütçesi:  1.500.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 20.000 TL     Azami tutar: 150.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %90’nı  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

Öncelik 2: Doğa, Kültür ve Sağlık Turizmi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

Öncelik 3: Endüstriyel Gelişme alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

Öncelik 4: Kırsal Kalkınma alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1: Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

 • Önkuluçka ve Girişimcilik Merkezi
 • Nitelikli İşgücü ve Yenilikçi Girişimci Yetiştirme Merkezi
 • Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi
 • Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Katılımını Destekleyecek Eğitim Merkezi

Öncelik 2: Doğa, Kültür ve Sağlık Turizmi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

 • Turizm Bölgelerinde yapılacak faaliyetler
 • Turizm tesisi yatırımları
 • Alternatif konaklama tesisleri yatırımları
 • Sağlıklı yaşlanma merkezleri
 • Termal tesis yatırımları

Öncelik 3: Endüstriyel Gelişme alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

 • Ortak Kullanım Alanları ve Altyapıları ile ilgili yatırımlar (lab, arıtma tesisleri, …)
 • Sektörel Kümelenme yatırımları
 • Yeni Sanayi Alanları kurulmasına yönelik yatırımlar
 • Pilot sanayi tesisleri/bölgeleri ile ilgili yatırımlar

Öncelik 4: Kırsal Kalkınma alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması

 • Ortak Kullanım Alanları ve Altyapılar ile ilgili yatırımlar(Süt toplama merkezleri, kesimhane,vb.)
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları(BiyoGaz tesisi, vb.)
 • Uygulama Çiftliği ve Eğitim Merkezi
 • Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Ve Markalaşması(Satış ve Teşhir alanları,..)
 • Diğer örnek proje konuları
 • Ulusal veya uluslararası proje hazırlığı kapsamında yapılacak fizibiliteler

Kimler Başvurabilir:

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri

 Proje Süre:  Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 13 Aralık 2019

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 20 Aralık 2019 Saat 18:00