İpekyolu Kalkınma Ajansı Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Kalkınma  Ajansı

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı

Programın Amacı: TRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi
Program Bütçesi:  14.000.000 TL

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) : 8.000.000 TL

Destek Miktarı: Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 600.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek Oranı: % 10 Azami Destek Oranı: % 50 oranında destek sağlanmaktadır.

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar: 6.000.000 TL

Destek Miktarı: Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 600.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek Oranı: % 10 Azami Destek Oranı: % 90 oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması

Öncelik 2: Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi

Öncelik 3: Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması

Öncelik 4: Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması

Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması

• Biyolojik mücadele araçlarına ilişkin pazar odaklı ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri

• Bölgeye özgü veya bölgenin coğrafi yapısına uyum sağlayan ürünlerin araştırılması ve bu ürünlerden yenilikçi bir ürünün elde edilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri

• Bölgeye özgü yenilikçi ürünlerin araştırma çalışmaları için laboratuvar kurulması

Öncelik 2: Tarımsal Üretimde Örgütlenmenin Teşvik Edilmesi, Örgütlerin Kurulması ve Kurumsallaşmanın Desteklenmesi

• Teorik çiftçi eğitimi, yetiştiricilik sertifikası verilmesi, uygulamalı çiftçi eğitimi, fuarlara katılım,

• Üretici Birliği kurulması, çiftçilere ürün üretim teknikleri eğitimlerinin verilerek sertifikalandırmanın sağlanması

• Üretici Birlikleri ve Üretim Kooperatiflerine ilişkin hammadde tedariği, kaynak kullanımı, üretim, stok, gelişim vb. süreçlerin planlamasının ve/veya yönetiminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

• Üretici örgütlenmeleri arasında üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinde ağ oluşturma ve işbirliği programları

• Birlik ve/veya Kooperatif üyelerine yönelik tarımsal üretim alanında teknik kapasite geliştirme faaliyetleri

Öncelik 3: Tarıma Dayalı Sanayi Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması

• Tarımda dayalı sanayi tesisleri için ürün kalitesini ve verimliliğini arttırmaya yönelik makine, teçhizat alımı

• Mevcut tarıma dayalı sanayi tesisleri için kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik projeler

• Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde dijital dönüşüm6 projeleri

• Tarımsal ürünlerin işlenmesinde kaynakların en etkin biçimde kullanılması, yaygınlaştırılması ve işleme süreçlerinde verimliliğin arttırılması

• Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde üretim ve işleme süreçlerini iyileştirmeye yönelik projeler

Öncelik 4: Tarımsal Ürünlerde Üretim Sonrası Süreçlerin Geliştirilmesiyle Katma Değerin Arttırılması

• Depolama ve pazarlama altyapılarının ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

• Nihai ürünlerin hedef ülke pazarlarına girişini kolaylaştıran uygun standartları sağlamasına yönelik çalışmalar ve bu alanda Pazar araştırmalarının yapılması

• Hedef ülke pazarlarına göre nihai ürünlerin çeşitlenmesi, paketlenmesi

• Bölgeye özgü ürünlere ulusal ve uluslararası Coğrafi işaret alınması

• Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda satışına yönelik altyapı çalışmaları (e-ticaret, web sitesi oluşturma, toplu satış noktaları vb.)

• Ürüne özgü marka kimliğinin oluşturulması, tanıtımının yapılması

Kimler Başvurabilir:

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

⋅ Kamu Kurumları - Valilik

⋅ Kamu Kurumları - Kaymakamlık

⋅ Kamu Kurumları - İl Müdürlüğü

⋅ Kamu Kurumları - İlçe Müdürlüğü

⋅ Kamu Kurumları - Bölge Müdürlüğü

⋅ Kamu Kurumları - Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

⋅ Kamu Kurumları - Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler

⋅ Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi

⋅ Mahalli İdareler - İl Belediyesi

⋅ Mahalli İdareler - İl Özel İdaresi

⋅ Mahalli İdareler - İlçe Belediyesi

⋅ Mahalli İdareler - Belde Belediyesi

⋅ Mahalli İdareler - Köylere Hizmet Götürme Birliği

⋅ Mahalli İdareler - Diğer Mahalli İdare Birlikleri

⋅ Üniversiteler - Devlet Üniversitesi (Rektörlük – Fakülte – Enstitü –

Meslek Yüksekokulu)

⋅ Üniversiteler - Özel Üniversite

⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dâhil)

⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar

⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar

⋅ Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek

başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

⋅ Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler)

⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek

⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf

⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon

⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek İştiraki

⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf İştiraki

 (Kâr Amacı GüdenTüzel Kişiler)

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler1 (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler),

(NACE 10'lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)

 Süre:  15 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 18 Mart  2019, Saat: 17:00