Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Destek Programı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı  Fizibilite Destek Programı
 

Programın Amacı: Fizibilite Desteği Programı kapsamında, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali desteğin verilmesi amaçlanmaktadır.


Program Bütçesi:  1.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari ve Azami Destek Tutarları

TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için:

Asgari: 50.000 TL-Azami: 150.000 TL

TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için:

Asgari: 75.000 TL-Azami: 200.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

 

Programın Öncelikleri:

 • Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi 2020 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi
 • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları
 • Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler
 • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri
 • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi
 • TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler


Kimler Başvurabilir:

Fizibilite Desteği Programı’ndan sadece TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) Bölgesi’nde yer alan:

 • Yerel yönetimler*,
 • İl ve İlçe Özel İdareleri*,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları**,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları*,
 • Üniversiteler***,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve kooperatiflerdir****.

 Proje Süre:  12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 31 Aralık 2020 Saat: 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 07.01.2021  Saat: 17:00