Fizibilite araştırması, projenin veya yatırımın başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığını belirlemek için bir proje veya yatırımın tüm ilgili faktörlerini (ekonomik, teknik, yasal ve zamanlama hususları dahil) hesaba katan bir analizdir.

Fizibilite araştırması yeni bir yatırım fikri için veya mevcut iş modelini yenilemek ya da geliştirmek için yapılabilir. Bir fizibilite raporu genel olarak yatırımın mevcut planlanan kaynaklarla yapılıp yapılamayacağını veya yatırımı sonuçlandırmak için ek kaynak gerekip gerekmeyeceği konusunda da bilgi verecektir.

Yatırım projelerinin  başarılı sonuçlanabilmesi için; doğru projelendirme – doğru uygulama ve uygulamanın yönetimi süreçlerinde etkinlik sağlanması ve buna ilaveten de teknik ekiplerle – finansal ekiplerin entegrasyonunu gözetilmesi önemlidir. 

Progem Yatırım Fizibilitesi

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporu bir iş veya yatırıma başlama aşamasında ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlı olup olmadığını ortaya koyan rapor çalışmalarıdır. Fizibilite raporlarına ayrıca Fizibilite Etüdü veya Yapılabilirlik Raporu ismi de verilmektedir.

Fizibilite raporları hazırlanırken Fizibilite aşamaları denilen aşamalardan geçirilir ve yatırımın karlı mı zararlı mı olacağını ortaya koymak için gerekli bilgi toplanma işlemi gerçekleştirilir. Fizibilite raporları sonrasında yatırımın karlı olup olmadığı veya ne oranda karlı bir yatırım olacağı ortaya çıkar.

Fizibilite Aşamaları

İş veya yatırım hakkında fizibilite raporunun ortaya çıkartılması için farklı alanlarda araştırmaların yapılması ve bu yapılan araştırma sonuçlarının toplanarak raporlanması gerekir. Eksik bilgilerle veya geçersiz bilgilerle oluşturulan Fizibilite raporları gerçeği yansıtmayacağı için risk ve yatırımın karlı olup olmayacağı hakkında da, doğru sonuçlar vermeyecektir. Fizibilite çalışmaları gerçekleştirilirken şu aşamalarda araştırmaların gerçekleştirilmesi gerekir;

 • Ekonomik Araştırma: Kurulacak sistemin ekonomik açıdan ne kadar karlı, verimli ve mantıklı olduğunun araştırılmasıdır. Bu aşamada ürünün pazarda ne kadar talep göreceği, arz & talep ve pazar payı tahminleri yürütülür.
 • Teknik Araştırma: sistemin, ürünün veya hizmetin üretim süreci aşamalarının tanımlanması, ürünün meydana getirilmesinde kullanılacak teknolojilerin tespitinin yapılması, fabrika tasarımı ve iç yerleşimi gibi konularda yapılan araştırmadır. Ürün hakkında bakım ve onarım olanakları da yine bu alanda araştırılması gereken önemli kriterlerden biridir.
 • Finansal Araştırma: İş için yapılacak yatırımın maliyetleri, döner sermayenin gereksinimlerinin belirlenmesi, gelir ve giderin tahmini olarak belirlenmesidir. Finansman kaynaklarının belirlenmesi ve düzenliliğinin tahmin edilmesi gibi birçok değer finansal araştırma alanında yapılması gereken araştırma çalışmalarıdır.
 • Yasal Araştırma: İşin vergilendirmesi, işletme için ortaya çıkacak yasal sorumluluklar gibi konuların araştırılmasıdır. Şayet ortaya çıkabilecek yasal sorunlar varsa bunların saptanması yasal araştırma aşaması açısından oldukça önemlidir.
 • Örgütsel Araştırma: İş ile ilgili analiz, bölümleme, uzmanlaşma, yetkiler ve sorumlulukların dağıtımı, iletişim kanallarının kullanılabilirliği ve organizasyon şemasının hazırlanması gibi çalışmalardır.

Yatırım Fizibilitesi İçin Kullanılan Kaynaklar

 • İşletmenin mevcut durumu değerlendirilmesi,
 • İhtiyaçları,
 • Kısa, orta ve uzun vadede beklentileri,
 • Mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan insan kaynakları,
 • Menkul ve gayrimenkul mevcutları,
 • Son üç yıllık mali performansları,
 • Mamul, yarı mamul ve hammadde temini,
 • Girdiler ve çıktılar,
 • Borç ödeme kabiliyetleri,
 • Var olan borç ödemeleri

gibi bilgiler kullanılarak yatırımcıya rekabet edebilecek, riskleri en aza indiren ve mevcut risklere karşı da önlemler içeren bir yatırım fizibilite dosyası hazırlanır.

Progem Danışmanlık olarak yatırım fizibilitesi konusunda dosyanın hazırlanması ve raporlanması aşamasında aktif olarak sürekli yanınızdayız.

YATIRIMINIZI BİR SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYIN

GeleceğeDokunuyoruz

Progem 78 ilde 2500 proje ile 500 milyon TL’lik yatırıma aracılık ederek özel sektör ve kamu sektörüne can suyu sağlamıştır.

Siz de 13 yıllık tecrübe, bilgi ve birikime sahip bu güçle iş birliği yapmak istemez misiniz?

Tecrübe

Binlerce proje tamamlayan Progem Danışmanlık, tecrübesiyle 2007 yılından bu yana Türkiye’nin en değerli kurumlarına hizmet vermektedir.

Bilgi

Progem Danışmanlık yılların birikimiyle birlikte başarısının kaynağını bilgiye verdiği değer olarak görmektedir.

Başarı

Progem Danışmanlık için başarının ölçüsü, hizmet verdiği kurumların takdiridir.