Çukurova Kalkınma Ajansı Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı

Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı

Programın Amacı: Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek üretilen katma değerin artırılması, dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla yeni ve inovatif ürün üretebilme becerilerinin artırılarak Çukurova bölgesinin toplam rekabet gücünün yükseltilmesi
Program Bütçesi:  15.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 100.000 TL     Azami tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 10’ü  Azami Destek Oranı  %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Bölgedeki Gıda-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya sektörlerindeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ürün üretme kapasitesinin artırılarak, katma değerli üretim anlayışının yerleştirilmesi.

Örnek Proje Konuları:

 • Yeni ürün geliştirilmesi, ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • İnovatif ürün tasarımına yönelik projeler
 • Yeni ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
 • Ürün çeşitlendirmesine yönelik yenilikçi projeler
 • Üretim otomasyonuna dönük projeler
 • Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Üretim prosesinde elde edilen atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler
 • Yeni ürün üretimine dayalı bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Laboratuvar modellerinin hazırlanması, prototip ve sanal prototip oluşturulmasına yönelik projeler
 • Dijitalleşme ile yatay ve dikey entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik projeler
 • Yeni ürün geliştirilmesine ilişkin simülasyon, 3D baskı, sensör teknolojisi, CAD modelleri gibi dijital teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler
 • Ar-Ge ve/veya tasarım birimleri oluşturmaya yönelik projeler
 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesine yönelik projeler
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanmasına yönelik projeler
 • Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılmasına yönelik projeler

Kimler Başvurabilir:

Başvuru Sahibinin:

 • 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le düzenlenen mikro işletme veya küçük işletme tanımına uygun olması
 • Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
 • Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartların tümünü taşımayan kişiler başvuru sahibi olamazlar.

 Süre:  12 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 05 Nisan 2019, Cuma Saat: 17:00